CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE
SC FCR MEDIA ON LINE SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 319 , sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3066/2013, cod unic de inregistrare RO 31338932 , cont RO20RNCB0082131603180001 BCR Unirea, numar de telefon 021.20.20.900, adresa de e-mail contact@paginiaurii.ro reprezentata prin dl. Mihai Cristea, in calitate de Director General, denumita in continuare PRESTATOR
si Persoana juridica acceptanta si platitoare (integral sau partial) a Notei de Comanda si /sau Facturii Proforme denumita in continuare BENEFICIAR, au convenit se incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestatorul va realiza si asigura pentru Beneficiar urmatoarele servicii :
2.1. Consultanta si sprijin direct in achizitia unui domeniu web;
2.2. Creatia unui site web de prezentare in limita a maxim 2 pagini si lansarea acestuia pe Internet;
2.3. Servicii profesionale de gazduire web, numai pe platforma de hosting agreata de Prestator;
2.4. Servicii de mentenanta a gazduirii web;
2.5. Optional, contra cost, servicii de mentenanta, imbunatatiri si modificari pe website-ul Beneficiarului.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Pentru serviciile mentionate la art.2. durata minima contractuala este de 12 luni.

Art.4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul realizarii unui site web de maxim 2 pagini este de 50 lei + TVA. Pretul se achita o singura data, pentru realizarea site-ului web.
Pretul abonamentului lunar servicii gazduire si mentenanta si alte servicii conexe este de 50 lei + TVA ;
4.2. Plata realizarii site-ului web si abonamentului lunar se face in avans pentru minim 12 luni ; Site-ul web va fi construit si lansat in mediul online ( Internet ) numai dupa achitarea integrala a pretului si va fi activ numai pe perioada acoperita de plata;
4.3. Inserare adresa de e-mail la domeniu :gratuit ;
4.4. Nu se percepe nici un cost suplimentar pentru implementare continut website;
4.5. Contravaloarea tuturor serviciilor Prestatorului se plăteşte în avans ;
4.6. Preţul va fi achitat in lei intr-unul din conturile Prestatorului FCR MEDIA ON LINE, deschise la băncile specificate în Nota de Comandă sau in Factura Proforma, prin una dintre modalitatile urmatoare: electronic, ordin de plata, bilet la ordin, cambie, fila CEC, cash prin compania de curierat autorizata de Prestator ;
4.7. Pentru servicii suplimentare, ulterioare lansarii site-ului web, pretul pe ora de lucru este de 10 Euro + TVA;

Art.5. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Obligatiile BENEFICIARULUI:
Sa puna la dispozitia Prestatorului documente, texte, fotografii si alte informatii necesare realizarii obiectului contractului sau pentru modificarea/completarea acestuia, precum si pentru indeplinirea obligatiilor de mentenanta pe care le are Prestatorul ;
Sa achite Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate in conformitate cu prevederile articolului 4 din prezentul contract;
Sa puna la dispozitia Prestatorului materialul multimedia pentru care Beneficiarul detine drepturile de autor si/sau utilizare;
Beneficiarul este singurul raspunzator asupra intregului continut al website-ului;
Beneficiarul isi exprima intregul acord pentru colectarea si prelucrarea datelor sale persoanle de catre Prestator si ii da dreptul acestuia sa le faca publice pe platformele sik site-urile web proprii
Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Prestator se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Prestatorul operează.
Beneficiarul accepta faptul ca platforma pe care a fost realizat website-ul cat si platforma si spatiul de gazduire, prin plata contractului nu devine proprietatea sa si intelege si accepta ca numai continutul site-ului ii apartine. Platforma, forma grafica si functionala a website-ului realizat si lansat de catre Prestator nu se poate transfera la o alta locatie de gazduire decat prin rezilierea prezentului contract si implicit prin disparitia website-ului din mediul online (Internet) in forma lansata de catre Prestator.
Sa confirme in scris, prin semnarea procesului-verbal de receptie a serviciilor, faptul ca website-ul este realizat in conformitate cu cerintele / solicitarile acestuia si ca website-ul poate fi lansat in mediul online (Internet).
5.2. Obligatiile PRESTATORULUI:
Sa presteze serviciile numai în conformitate cu reglementările legale în vigoare, normele profesionale si tehnice care ii sunt aplicabile. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza inserarea in website-ul comandat de catre Beneficiar a materialelor pornografice, defaimatoare sau a altor materiale care pot afecta demnitatea umana, lezarea intereselor unor terte parti, care ar indemna la ura de rasa sau ar face discriminari pe teme religioase ;
Optional, sa achizitioneze in numele si pentru Beneficiar, numele de domeniu web dorit de catre Beneficiar, ori un alt domeniu, daca primul nu este disponibil, numai cu acordul scris al Beneficiarului ;
Sa creeze site-ul web, numai in limba romana, conform cerintelor scrise, ca forma si continut, stabilite intre Prestator si Beneficiar, in termen de 30 minute ( in zilele lucratoare ) de la data achitarii sumelor convenite de catre Beneficiar dar si de la momentul in care furnizeaza toate informatiile de continut al site-ului web, toate acestea numai in limita rezonabila a orarului de lucru al Beneficiarului pe timpul unei zile lucratoare;
Sa ofere servicii de gazduire a site-ului web numai pe suportul hardware al companiei aflata sub contract ;
Prestatorul va lansa site-ul in mediul online (Internet) numai după achitarea integrala a pretului si numai cu aprobarea scrisa a Beneficiarului, cuprinsa in procesul verbal de receptie a serviciilor ;
Sa se consulte cu Beneficiarul in realizarea proiectului, toate etapele fiind realizate numai dupa aprobarea in prealabil de catre acesta din urma;
Sa insereze, gratuit, adresele de e-mail ale Beneficiarului, altele decat legate de domeniul web (Gmail, Yahoo etc.)
Crearea site-ului se va face in termen de maximum 30 minute de la data indeplinirii in totalitate de catre Beneficiar a prevederilor art.5.1;
Sa creeze interfata de administrare a site-ului web si sa asigure Beneficiarul de dreptul de administrare al acestuia, limitandu-se la modificari legate de continut (text si imagini). Beneficiarul nu va avea acces la sectiunile din panoul de administrare legate de modificari aduse structurii si formei site-ului, ci numai in sectiunile unde se pot modifica elemente de text sau imagini foto;
Sa asigure pe toata perioada contractului gazduirea site-ului, cu conditia ca abonamentul lunar sa fie achitat integral si in termen de catre Beneficiar;
Sa ofere contra cost asistenta tehnica, mentenanta site-ului si interventii pe site, pe toata perioada contractului, ori de cate ori Beneficiarul solicita acest lucru;
Să prezinte website-ul la termen si sa faca proba functionalitatii acestuia. In cazuri exceptionale se poate prelungi perioada de realizare, cu instiintarea Beneficiarului;
Sa asigure gratuit suport si consultanta privitoare la functionalitatea site-ului 30 zile de la data lansarii acestuia in mediul online (Internet);
Sa pastreze confidentialitatea profesionala, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Faptele cuprinse in confidentialitatea profesionala includ nu numai pe acelea incredinţate de Beneficiar, ci si pe cele despre care s-a luat la cunostinta prin intermediul lucrarilor executate. Confidentialitatea profesionala va fi pastrata de Prestator, inclusiv salariatii si colaboratorii acestuia, care au avut acces la informatii despre Beneficiar, pe toata perioada contractului ;
Sa semneze, alaturi de Beneficiar, un proces verbal de receptionare servicii care demonstreaza executarea serviciilor la care s-a obligat Prestatorul;
Nivelul de continuitate al serviciilor de gazduire este de 99,9%. In cazul unor defectiuni hardware cauzate de dezastre naturale, inclusiv incendiu, fum, apa, cutremure sau fulgere, precum și alte evenimente de forță majoră procentajul poate suferi modificari
Sa asigure servicii SEO basic pe parcursul realizarii site-ului web.
5.3 Obligatii COMUNE
Partile convin sa colaboreze cu buna credinta, in scopul executarii prezentului contract, acordandu-şi sprijin reciproc si operativ, inclusiv prin discutii si analize comune periodice sau ori de cate ori este cazul, intre reprezentantii lor.
Dupa receptia fiecarui serviciu realizat de catre Prestator, partile vor incheia un proces verbal de receptie servicii, in care se va detalia denumirea serviciului receptionat si daca a fost prestat in conformitate cu specificatiile Beneficiarului.

Art.6. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA
6.1. Toate drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala, privitoare la continutul site-ului, apartin Beneficiarului, eventualele lucrari nou create fiind considerate opere la comanda;
6.2. Prestatorul nu va folosi pentru creatia altor website-uri nici un element de text, logo, imagini foto – video furnizate de catre Beneficiar pentru creatia site-ului acestuia;


Art.7. CONFIDENTIALITATE
7.1. Avand in vedere obiectul prezentului contract, partile vor pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor si tuturor documentelor privind executarea contractului ("Informatia Confidentiala”), indiferent de natura acestora si indiferent de suportul pe care sunt transmise informatiile.
7.2. Partile vor trata Informatia Confidentiala ca fiind strict confidentiala si vor folosi, reproduce sau retransmite Informatia Confidentiala numai in scopul realizarii obiectului contractului si in conditiile prezentului contract.
7.3. Prin informatie confidentiala se va intelege orice informatie, indiferent de suportul pe care este transmisa si care se refera la informatii de ordin tehnic, comercial, marketing sau de know-how ale partilor si care sunt transmise in scopul realizarii obiectului prezentului contract.
7.4. Restrictiile referitoare la folosirea, reproducerea sau dezvaluirea Informatiei Confidentiale ce face obiectul acestui Contract nu se vor aplica informatiilor:
- care dupa dezvaluirea ca Informatie Confidentiala devin de notorietate, aflandu-se la dispozitia publicului;
- care este ceruta sa fie dezvaluita de catre lege, hotarare judecatoreasca sau de catre o autoritate competenta, avand o baza legala pentru a intra in posesia informatiei;
7.5. Odata cu acceptul scris al Beneficiarului cu privire la lansarea site-ului in mediul online (Internet), informatiile de pe site devin de notorietate publica si nu mai intra sub incidenta acestui articol, ramanad confidentiale celelalte aspecte si termeni contractuali.


Art.8. DIVERSE
8.1. Prezentul Contract este obligatoriu pentru parti si nu poate fi modificat decat in scris sub forma unui act aditional semnat de ambele Parti;
Prezentul Contract constituie acordul integral al partilor cu privire la obiectul acestuia si orice discutii, garantii, obligatii, intelegeri sau acorduri anterioare se absorb in prezentul si astfel sunt inlocuite de prezentul Contract;
In cazul in care un termen si/sau prevedere a prezentului contract sau o parte din acesta este declarata nula sau inaplicabila de catre o instanta competenta, doar respectiva prevedere si/sau portiune din contract va fi considerata nula sau inaplicabila si nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze ale prezentului contract.

8.2. Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Orice eveniment imprevizibil sau inevitabil care impiedica, in parte sau in totalitate, indeplinirea obligatiilor contractului, va fi considerat un caz de forta majora. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de 5 zile si in mod complet, producerea acesteia, iar în termen de 10 zile sa puna la dispozitia acesteia actele doveditoare si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. Daca forţa majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de o luna, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
8.3. Legea Aplicabila. Prezentul Contract, continutul si orice disputa care se ridica din prezentul va fi interpretata in conformitate cu legea romana.
8.4. Solutionarea Disputelor. In cazul unei dispute care apare din sau in legatura cu prezentul Contract, partile vor incerca de buna credinta sa ajunga la o intelegere amiabila. Daca nu se ajunge la o intelegere amiabila in termen de 15 zile calendaristice de la prima notificare a disputei, disputa va fi solutionata de catre instantele de judecata competente.
8.5. Toate notificarile si comunicarile realizate intre parti in considerarea prezentului contract se vor face la adresele valabile indicate in prezentul contract.


Art.9. NOTIFICARILE INTRE PARTI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.
9.5. Notificarile prin mesaje electronice e-mail, sunt considerate daca primitorul mesajului are activate serviciul de auto-raspundere iar emitatorul notificarii primeste o confirmare.


Art.10. GARANTII
10.1. Prestatorul se obligă ca pe perioada de derulare a contractului sa asigure mentenata sistemelor de gazduire (hosting) ;
10.2. Website-ul creat si lansat pentru Beneficiar va fi gazduit in exclusivitate numai pe serverele companiei specializate in servicii de hosting, aflata sub contract cu Prestatorul;
10.3. Prestatorul se obligă sa evalueze permanent riscurile de securitate si sa efectueze optimizari pentru asigurarea securitatii sistemelor de gazduire ;
10.4. Prestatorul se obliga sa pastreze datele cu caracter personal, incluzand user name, parola de acces pe website sub stricta supraveghere

Art.11. SERVICII DE MONITORIZARE SI MENTENANTA SISTEM DE GAZDUIRE
Prestatorul, prin contractanti directi, va derula permanent servicii de mentenanta a sistemelor de gazduire, avand in vedere cu precadere :
- actualizarea structurii conţinutului in functie de nevoile specifice induse de derularea proiectului, precum si suportul tehnic in vederea rezolvarii eventualelor probleme legate de website aparute dupa receptia acestuia;
- intretinerea retelei si a echipamentelor (inclusiv piese de schimb) pentru solutia de gazduire web;
- instalare, intretinere si suport al sistemului de operare pentru servere, software de tip server de web si tot suportul utilitar software (inclusiv upgrade-uri, pachete de servicii si patch-uri de securitate);
- administrarea si performanta bazelor de date;
- energie electrica (inclusiv UPS), alte utilitati si aer conditionat in salile de server;
- backup si recuperare a datelor
- monitorizare server (inclusiv spatiu pe disc, memorie si utilizarea procesorului) prin instrumente hardware si software;
- planificarea capacitatii de server, inclusiv software si hardware upgrade-uri pentru a satisface nevoile de capacitate;
- operatiuni complexe ale centrelor de date, operatiuni de retea si conexiuni la Internet ;
- management firewall si server de securitate;
- mentenanta si suport aplicatie, inclusiv prin asigurarea si protejarea gazduirii web impotriva actiunilor neautorizate de catre terte parti, securizare acces si utilizare, actualizare sisteme de securitate si protectie.


Art.12. MODIFICAREA, INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti (sau tribunal arbitral), in urmatoarele cazuri :
- partile convin de comun acord incetarea contractului;
- expirarea duratei contractului ;
- in cazul dizolvarii, lichidarii, falimentului, retragerii autorizatiei de functionare a unuia din contractanti ;
- prin denuntare unilaterala in urmatoarele conditii: ca efect al manifestarii de vointa expresa a uneia din parti cu notificarea prealabila in termen de minim cinci zile lucratoare a partenerului de contract, sub rezerva ca optiunea pentru incetare sa nu fi fost derivata dintr-o nesocotire culpabila a obligatiilor contractuale pentru eliminarea raspunderii;
- prin imposibilitate de executare, in conditiile art.8.2 ;
- sumele incasate de catre Prestator pentru realizarea site-ului web, a altor servicii legate de forma si continutul site-ului web, a campaniilor Google AdWords etc. nu se returneaza. Pretul achitat de catre Beneficiar legat de serviciile de gazduire si mentenanta a serviciilor de gazduire se recalculeaza si se va returna Beneficiarului diferenta, respectiv pentru perioada ramasa pana la 12 luni.
- una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
- rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
- prevederile prezentului contract nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului;


Art.13. CLAUZE FINALE
13.1. Prestatorul realizeaza site-ul web, ii asigura gazduire profesionala si optional, transmite Beneficiarului datele de acces in platforma de administrare a site-ului. Dupa predarea site-ului web, prin semnarea procesului-verbal de receptie a serviciilor, in termen de 30 minute pana la 24 ore, acesta va fi lansat in mediul online (Internet) ;
13.2. Din momentul lansarii in mediul online (Internet) Beneficiarul isi gestioneaza singur site-ul web, iar Prestatorul are ca singura obligatie contractuala asigurarea in permanenta a serviciilor profesionale de gazduire web;
13.3. Prestatorul, gratuit sau contra cost ( in functie de complexitatea si frecventa modificarilor pe site ), poate asigura urmatoarele servicii:
- mentenanta site-ului web;
- verificarea periodica a site-ului si a functionalitatii acestuia;
- modificari si/sau imbunatatiri de continut ;
- modificari ale platformei, structurii, formei si design-ului;
- realizarea si inserarea de sigle/logo-uri ;
- actualizare continut pagini web (adaugare text si/sau inserare imagini);
- actualizare continut (modificare preturi, introducere produse, adaugare imagini produse);
- implementare de noi functionalitati;
- adaugarea de pagini si optimizarea acestora;
- adaugare si administrare conturi de e-mail la domeniu;
- verificarea functionalitatii link-urilor;
- implementare Google Analitycs ;
- modificarea/imbunatatirea designului site-ului;

In cazul in care se tarifeaza, valoare orei de lucru este de 10 euro + TVA.


13.4. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
13.5. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
13.6. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau